Over Nautinstruct | Verkoops & betalingsvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Nautinstruct verkoop en betalingsvoorwaarden

Door de plaatsing van de bestelling wordt iedere klant geacht de hierna vermelde verkoops & betalings voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

 • De prijzen vermeld op onze website zijn steeds richtinggevend , maar moeten desgewenst schriftelijk bevestigd worden.
 • Onze offertes zijn één maand geldig.
 • Nautinstruct streeft steeds naar de betrouwbaarheid en correctheid van de geleverde informatie, maar kan hier echter niet aansprakelijk gesteld voor worden.
 • Nautinstruct verbindt zich tot een middelverbintenis, waardoor zij enkel verantwoordelijk is voor schade die rechtstreeks veroorzaakt werd door haar schuld of door de schuld van haar aangestelde(n) tijdens de duur van hun opdracht. 
 • Nautinstruct  zal haar diensten en leveringen mogen onderbreken in geval van overmacht zonder enig recht op schadevergoeding van de klant.
 • Eventuele afwijkingen aan onze verkoopsvoorwaarden moeten voorafgaandelijk schriftelijk bevestigd worden door de zaakvoerder van Nautinstruct.
 • De klant verbindt zich ertoe het personeel van Nautinstruct te laten werken in overeenstemming met de arbeid- en veiligheidsvoorwaarden voorzien in het ARAB en alle andere wetgevingen op dit gebied van kracht.
 • De kosten en infrastructuur verbonden met de opdracht, zoals het ter beschikking stellen van de ruimtes, de telefoonlijnen en stroomverbruik zijn ten laste van de opdrachtgever.
 • De klant verbindt zich ertoe geen enkel personeelslid van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aan te werven, noch tijdens de duur en uitvoering van het handelscontract tussen de partijen, noch tijdens de periode van één jaar na de verbreking of de beëindiging ervan. Elke overtreding van deze bepaling geeft aan Nautinstruct het recht een schadevergoeding te eisen die één jaar wedde van de aangeworven persoon of personen bedraagt
 • De prijzen zijn berekend op normale ononderbroken werkomstandigheden op basis van de door de klant gegeven informatie en de totaliteit van de offerte. Onvoorziene en abnormale omstandigheden zullen in supplement in regie worden aangerekend.
 • De deelnemer van een vaaropleiding verklaart geen gezondheidsbeperkingen te hebben (zoals bijvoorbeeld hartstoornissen, evenwichtsstoornissen, suikerziekte, epilepsie, enz) die hem beletten om veilig een motor of zeilboot te besturen.
 • Betaling opleidingen - deliveries - interim schipper - adviezen  : 50 procent bij bestelling en 50 procent ten laatste 30 dagen voor de aanvang van de opdracht.
 • Annulatie door de klant dient schriftelijk te gebeuren (per schrijven en  e-mail ) en is slechts mogelijk tot dertig dagen voor de aanvang van de cursus. Na verloop van de 30-dagen periode moet de klant het volledige bedrag betalen.
 • Als bij een groepsopleiding het minimum aantal deelnemers niet bereikt is, dan behoudt de vennootschap zich het recht voor om de geplande opleidingen te annuleren. Betaalde  voorschotten worden inegraal terugbetaald.
 • Behoudens aanduiding door de klant met betrekking, zal iedere betaling door ons kunnen aangerekend worden op de oudste facturen en met voorrang op de eventueel met betrekking tot deze facturen verschuldigde forfaitaire schadevergoedingen en de verwijlinteresten.
 • Ingeval van niet-betaling van één of meerdere facturen op de vervaldatum, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege vanaf de vervaldatum een conventionele verwijlintrest opbrengen van 12% per jaar, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is.
 • Bovendien zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met minimum van 150 Euro.
 • Door de niet-betaling van één enkele factuur zal bovendien de betaling van alle andere openstaande facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden.
 • Eventuele uitzonderlijke toegestane kortingen vervallen automatisch als de betalingstermijnen niet gerespecteerd worden.
 • Ingeval van niet-tijdige betaling van de facturen behouden wij ons het recht voor alle lopende prestaties op te schorten en/of definitief te beëindigen.
 • Intresten, boetes en verhogingen die het gevolg zijn van de opschorting of beëindiging van onze prestaties bij niet-tijdige betalingen kunnen niet ten onze laste gelegd worden.
 • Mondelinge klachten worden niet aanvaard. Ze dienen ons schriftelijk en aangetekend , ons te bereiken binnen de zeven dagen na datum facturatie.
 • De beslechting van alle geschillen, voortvloeiende uit de overeenkomst of betrekking hebbende op de betalingen der facturen, valt enkel onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Nieuwpoort. Dit conform de specifieke bevoegdheden van de rechtbank van eerste aanleg, rechtbank van koophandel en het  vredegerecht, van de plaats waar onze maatschappelijke zetel is gevestigd.

Nautinstruct bv

Eddy Coenen

Overleiestraat 104
8530 Harelbeke

info@nautinstruct.be
+32 483 601.608

 

Volg ons op Facebook

Facebook Logo

Volg ons op Linkedin

linkedin logo 300x300

Volg ons op Twitter

twitter logo

Schrijf je in op onze nieuwsbrief